Hendriks

In Memoriam


Heythuysen, 03-07-2017

      "Prostota czyni cz?owieka"

Przykro nam poinformowa? Ci? o ?mierci pana Thijs Hendriksa w dniu 3 lipca 2017 r. Po krótkiej chorobie zmar? we ?nie w bardzo m?odym wieku 60 lat.

Thijs by? jednym z czterech braci, którzy wspólnie prowadzili firm? z traw? Hendriks Graszoden. Wil Hendriks odszed? od nas w 2012 roku.

Thijs, cicha moc w naszej firmie, ma?e s?owa, nie na czele, ale du?y gracz na poziomie technicznym. My?l?c o tym, jak wszystko mog?oby by? lepsze, dowiedzie? si?, rozwija?, wypróbowywa? i wreszcie wymy?li? co? nowego, daj?c Hendriksowi Graszodenowi ?wietn? pozycj? na rynku, ale tak?e pracownikom, aby rzeczy zmieni?y si? i dzia?a?y ?atwo i efektywnie. Zarz?dza? kontrol? i wspiera? ch?opców w naprawach.

Thijs mia? umiej?tno?? my?lenia analitycznego i dwie prawe r?ce a trawa by?a jego domem. Unikalna kombinacja umo?liwiaj?ca wiele innowacji. Jego warsztat by? miejscem wielu innowacji. Maszyny takie jak RoboMax i unikalny system Big Rolls zyska?y renom? na  rynku, na których bran?a zyskuje na ca?ym ?wiecie.

Thijs by? towarzyski, lubi? prostot?, mia? swoj? opini?, po?wi?cony firmie, dumny z firmy, a na pewno z ?ony Doortje i rodziny.

B?dziemy wspomina? Thijsa jako szanowanego, silnego cz?owieka, jego obecno?ci, wiedzy i do?wiadczenia oraz pami?ta? go o  jego niesko?czonym zaanga?owaniu i zaanga?owaniu dla firmy.

Thijs zaj?? wa?ne miejsce w rodzinie i zostawi? wiele pustki za sob?                                                         
Dyrekcja Hendriks Graszoden BV

Wspomnienie Hendrikds

Wspomnienie Verhaeg

                                               
Dyrekcja Hendriks Graszoden BV

thijs-en-machine-panorama-2012-001-kopie

Ook topclubs kiezen voor de Hendriks kwaliteit