Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HENDRIKS GRASZODENArtikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van, alle opdrachten aan, en alle overeenkomsten met Hendriks Graszoden Groep B.V., gevestigd te Heythuysen en/of haar dochtervennootschappen, te weten, Hendriks Graszoden B.V., Hendriks Sport Development B.V., Hendriks Research B.V., Hendriks Cultuurtechniek B.V., Hendriks Expeditie B.V., Jwet B.V. en Hendriks E-Commerce B.V. allen gevestigd te Heythuysen, hierna te noemen “de gebruiker”, ongeacht of deze samenhangen met- dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing en geldend voor medewerkers en directie van gebruiker alsmede voor de door gebruiker eventueel ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te passen casu quo te wijzigen in geval wet- en regelgeving dan wel rechtspraak ter zake een wijziging noodzaken, onder de gehoudenheid hiervan alsdan schriftelijk mededeling te doen aan de opdrachtgever. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ dan wel andere (algemene) voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de gebruiker gesloten overeenkomsten
akkoord te zijn gegaan.

    Artikel 2: Offertes, totstandkoming overeenkomsten, wijzigingen

1. Alle offertes van de gebruiker, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Ten aanzien van de door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen beschrijvingen, berekeningen monsters, prospectie en dergelijke behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen vanwege de Auteurswet en andere (Europese) wet- en regelgeving rond intellectuele eigendom voor. Voornoemde zaken blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de opdrachtgever terstond aan gebruiker geretourneerd te worden.
Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan zijn zijde vergaarde kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
4. De stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
5. Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de opdracht van de wederpartij schriftelijk door de gemachtigde(-n) van de gebruiker is aanvaard. Opdrachtgever zal gebruiker tijdig alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens verstrekken. Eventuele bijzondere kwaliteiten, eigenschappen en hoedanigheden van de te leveren zaken dienen schriftelijk en tijdig doch bij voorkeur uiterlijk in het offerte-stadium door opdrachtgever te worden vermeld.
6. Het in het vijfde lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen in bestaande overeenkomsten.
7. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke. Als deze gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden blijken te zijn gewijzigd, is gebruiker bevoegd, deze wijzigingen aan opdrachtgever door te berekenen dan wel de met opdrachtgever eerder overeengekomen prijzen daarop aan te passen.
8. De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden, gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc., welke eventueel tegen de gebruiker ingesteld mochten worden.

    Artikel 3: Prijs en verrekening van kosten

1. Alle geoffreerde dan wel overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende kostprijsfactoren.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen, indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
3. De gebruiker stelt de opdrachtgever tijdig in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. Wederpartij is in dat geval niet gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij gebruiker zich alsdan alsnog bereid verklaart om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.
  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen gesteld in Euro.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden alle prijzen af bedrijf en zijn de kosten van emballage, vervoer, takel-, laad- en loswerkzaamheden en verzekering, in- en uitvoerrechten, douanekosten, kosten in verband met snij-afval in geval opdrachtgever het geleverde zelf legt en overige kosten, waaronder de kosten van het verkrijgen van de benodigde documenten, voor rekening van de opdrachtgever.
5. Betaling vindt immer plaats in Euro tenzij gebruiker schriftelijk anders aangeeft, daarbij geldt dat betaling eerst geacht wordt te hebben plaatsgevonden, indien het te betalen bedrag door opdrachtgever op gebruikers bankrekening is voldaan casu quo contant is voldaan.
6. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, als gevolg van door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in onder meer doch niet uitsluitend bouwplannen, - tekeningen en dergelijke door gebruiker opnieuw werktekeningen, constructieberekeningen en dergelijke dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan opdrachtgever doorberekend, welke deze kosten nu reeds voor alsdan erkend alsmede voor betaling daarvan zal instaan.
7.     Gebruiker is gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. Onder meerwerk vallen alle werkzaamheden die gebruiker op aanvraag en/of op rekening en/of door nieuwe- of gewijzigde omstandigheden naast en bovenop de contractueel tussen gebruiker en opdrachtgever vastgelegde werkzaamheden verricht. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst heeft geen invloed op voornoemde gerechtigdheid van gebruiker.
Bij vaststelling van de prijs van het meerwerk wordt uitgegaan van de condities zoals deze in het oorspronkelijke contract zijn vastgelegd.

     Artikel 4: Levering en risico

1. De termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd en zal voor gebruiker nimmer een fatale termijn zijn, tenzij dit bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk is overeengekomen. Wordt voor directe levering verkocht, zonder opgave van een bepaalde leveringsdatum, dan geschiedt de levering zo spoedig mogelijk.
2. De overeengekomen leveringstermijn gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
             a.    de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b.    de dag van ontvangst door de gebruiker van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke, zoals de door de gebruiker goedgekeurde eerst benodigde werktekeningen;
c.    de dag van ontvangst door de gebruiker van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
3.    De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden.
Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de termijnoverschrijding.
De opdrachtgever is niet bevoegd de betreffende overeenkomst wegens de overschrijding van de leveringstermijn te ontbinden.
4.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de gebruiker het recht de te leveren zaken in fasen te leveren, waarbij naar keuze van gebruiker elke leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
5. De gebruiker is gehouden de overeenkomsten op zorgvuldige wijze uit te voeren. De gebruiker verplicht zich jegens de opdrachtgever om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte is omschreven.
6. De gebruiker staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
7. De gebruiker is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij de gebruiker in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
8. Indien de opdrachtgever de zaken niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de opdrachtgever daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van de zijde van de opdrachtgever opkomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de zaken vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de opdrachtgever te vervoeren naar- en op te slaan op een door de gebruiker vast te stellen plaats.
De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade c.q. gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste vijftien procent van het factuurbedrag, met een minimum van € 2.500,00, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere aanvullende schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van gebruiker alsdan nakoming van de overeenkomst te vorderen.
9. Indien het geleverde binnen drie dagen na de aanbieding ter levering niet door de opdrachtgever in ontvangst is genomen, is de gebruiker (naar eigen inzicht en dus niet verplicht) gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen of terug te nemen dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen.
De gebruiker is alsdan tevens gerechtigd van de opdrachtgever het verschil te vorderen tussen de overeengekomen prijs en de op de derde dag na de overeengekomen leverdatum geldende marktprijs, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere aanvullende schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van gebruiker alsdan nakoming van de overeenkomst te vorderen.
10.    Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment dat de te leveren zaken het bedrijf van de gebruiker verlaten.
Vervoer geschiedt voor risico van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor een passende verzekering ter zake voornoemde risico’s van welke verzekering zij gebruiker op diens eerste verzoek een afschrift zal overleggen.
11.    Bij de levering zullen partijen het geleverde ter plekke keuren en een door gebruiker aangeleverd opleverrapport opstellen en ondertekenen waarin opdrachtgever en gebruiker minimaal zullen opnemen de toestand en goedkeuring van het geleverde.
Aangezien het geleverde van dien aard is dat het vanaf het moment van levering/plaatsing daarvan verder onderhouden en beheerd zal worden door de ter zake door opdrachtgever aangewezen functionarissen, zal opdrachtgever gebruiker middels ondertekening van genoemd opleverrapport vrijwaren van enige aanspraak ter zake de toestand en kwaliteit van het geleverde alsmede mogelijk daaruit voortvloeiende schade (waaronder tevens doch niet uitsluitend begrepen schade in verband met opgelopen blessures).

     
     
     Artikel 5: Reclames en retourzendingen
     
1. Indien de opdrachtgever de hoogte van een factuurbedrag respectievelijk de deugdelijkheid van een leverantie betwist, dient zij haar bezwaren uiterlijk op de dag van de levering aan de gebruiker schriftelijk mede te delen, op straffe van verval van het recht van reclame.
2. Een reclame ten aanzien van een levering dan wel het geleverde schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van andere leveranties niet op.
3.    Gezien de bederfelijke aard van het geleverde zullen retourzendingen niet door gebruiker geaccepteerd worden alsmede zullen deze opdrachtgever nimmer enig recht op terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde dan wel enige andere aanspraak geven. Eventuele retourzendingen en mogelijk daarbij behorende opslagkosten zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6: Emballage

Eventueel bij levering gebruikte emballage blijft eigendom van de gebruiker. De opdrachtgever dient deze emballage als een goed huisvader te beheren. Indien de emballage bij terugkeer op het bedrijf van de gebruiker geheel of gedeeltelijk ontbreekt en/of is beschadigd, komt dit geheel voor risico van de opdrachtgever en worden de kosten hiervan geheel in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.
Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruiker betreffende:
a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.
2. Indien de gebruiker vorderingen op de opdrachtgever bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt, alsmede vorderingen op de opdrachtgever ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de opdrachtgever eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
3. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de opdrachtgever is overgegaan, is het deze slechts toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen indien hij ingeval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan de gebruiker verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van de gebruiker aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.
4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de opdrachtgever is overgegaan, is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader voor de gebruiker te houden en het afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor een ieder zichtbaar te blijven.
5. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wordt geliquideerd, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.
6. De opdrachtgever verleent de gebruiker reeds nu voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen en terreinen van de opdrachtgever tussen normale werktijden te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in/op die bedrijfsgebouwen en terreinen wenst te controleren.

     Artikel 8: Garantie

1.    De gebruiker garandeert de deugdelijkheid, versheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De door gebruiker geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2.    Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften van de opdrachtgever dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de opdrachtgever voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer, werknemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
3.    Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
             a.    onoordeelkundige behandeling zijdens opdrachtgever;
b.    onoordeelkundige opslag door de opdrachtgever waardoor het geleverde bloot gesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, uitdroging, hoge of lage temperaturen, dan wel te langdurige opslag;
c.    gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte onderhoudsvoorlichting, richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de zaken zijn geleverd;
geleverde graszoden vallen in ieder geval niet onder de garantiegebreken, indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het feit, dat de opdrachtgever de graszoden niet onmiddellijk na aflevering heeft uitgerold en besproeid.
d. overmacht, zoals nader omschreven in artikel 10 lid 2.
4.    Indien de opdrachtgever het geleverde gebruikt, be- of verwerkt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de zaken geleverd zijn vervalt de garantie. Indien het geleverde uit graszoden bestaat, vervalt de garantie bovendien in ieder geval indien de opdrachtgever nalaat om de graszoden onmiddellijk na aflevering uit te rollen en besproeien.
5.    Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens de gebruiker tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door de gebruiker nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
6.    De gebruiker heeft het recht het gebrek in het geleverde naar eigen keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde.
De gebruiker kan, naar keuze van de gebruiker, de garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de koopprijs. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van een afgekeurde leverantie geleden schade.
7.    Indien de gebruiker overgaat tot een gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan de gebruiker het voordeel van het tijdelijke gebruik als verkregen door de opdrachtgever, met de opdrachtgever verrekenen.
8.        In geval van vervanging of herstel van het geleverde geldt dezelfde garantietermijn als genoemd onder punt 1 van dit artikel.
9.    Gedurende de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is enige verplichting welke voor de opdrachtgever uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende verplichting na te komen, is de gebruiker niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.
10.    Iedere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ter zake van een gebrekkige levering is te allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

     Artikel 9: Aansprakelijkheid

     De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade waaronder schade in verband met opgelopen blessures, gederfde omzet dan wel winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De gebruiker is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke het gevolg is van een handelen of nalaten van onderaannemers of toeleveranciers van de gebruiker dan wel opdrachtgever.
De gebruiker is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke het gevolg is van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
De hier opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval indien de schade bewijsbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van de gebruiker, dier directeuren, aandeelhouders dan wel werknemers.
Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag met betrekking tot betreffende opdracht en steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker in betreffend geval uitkeert.

Artikel 10: Overmacht

1.    Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend is de gebruiker gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, maar met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een redelijk te oordelen termijn op te schorten, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt.
2. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van een derde van wie de gebruiker zaken of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, zoals: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, zoals overvloedige regenval of droogte, vorst, koude, ijsvorming, temperatuurschommelingen, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, verkeersproblemen, werkstaking of uitsluiting, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van grond-, hulp- of brandstoffen, overstromingen en alle overige omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht bemoeilijken of uitsluiten.
3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden zijnde bewijsstukken, hiervan mededeling aan de opdrachtgever.
    
    Artikel 11: Betaling en zekerheid
    
    1.    Gebruiker is gerechtigd om de uitvoering van haar facturatie jegens opdrachtgever, los van welke B.V. van gebruiker in voorkomend geval contractant van opdrachtgever is, uit te besteden aan derden dan wel een van de genoemde dochtervennootschap-pen.
    2.        Alle betalingen dienen plaats te vinden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, dan wel op het tijdstip als vermeld op de factuur, offerte casu quo de opdrachtbevestiging, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting of overschrijving op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekeningnummer.
    3.    Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven gestelde termijn, dan wel niet binnen een eventueel nader schriftelijk overeengekomen termijn, heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling verplicht, om gebruiker vanaf dat moment een rente van 1 % per maand te betalen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.
    4.    Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten voor sommatie opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de juridisch adviseur, advocaat en procureur, en alle buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker en de opdrachtgever gesteld op minimaal 15 % van de te vorderen hoofdsom (inclusief BTW), met een minimum van € 1.000,00.
5.    Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie, dan wel beslaglegging onder of ten laste van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
In die gevallen heeft de gebruiker het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen gebruiker en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en naar eigen keuze de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopprijs te verlangen.
    6.    De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven, een en ander naar keuze van gebruiker, voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.
Bij weigering of onvermogen van de opdrachtgever tot het stellen van passende zekerheid, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en naar eigen keuze de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
7.    De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de opdrachtgever op de gebruiker te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever.
    8.    De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de gebruiker of een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan, is nagekomen.

Ook topclubs kiezen voor de Hendriks kwaliteit